Ontološki argument za postojanje Boga

Kao i ostali argumenti za postojanje Boga, i ontološki argument ima dugu i burnu povijest. Prva prava formulacija argumenta dolazi iz 11. vijeka, a postavio je Anselmo Kenterberijski.

U osnovi, razvio je formulaciju na sljedeći način:

Ako je Bog najveće moguće biće, a veće je postojati u realnosti, nego samo kao zamisao, Bog mora postojati u stvarnosti, jer ako bi postojao samo kao zamisao, ne bi bio najveće biće koje je moguće zamisliti. Iako je argument trpio kritike i za vrijeme Anselma, najplodonosniju kritiku napisao je Kant, koju je kasnije razradio i Bertrand Rasel.

U novije vrijeme, ontološki argument je doživio novu slavu zahvaljujući Alvinu Plantingi.

Premise

Modalni ontološki argument Plantinge, glasi otprilike ovako:

1. Moguće je da Bog postoji.

2. Ako je moguće da Bog postoji, on sigurno postoji u nekim mogućim svjetovima.

3. Ako Bog postoji u nekim mogućim sjvetovima, postoji u svim mogućim svjetovima.

4. Ako Bog postoji u svim mogućim svjetovima, postoji i u stvarnom svijetu.

5. Stoga, iz premisa 1-4 slijedi da Bog postoji.

Za bolje razumijevanje, neophodno je pojasniti neke pojmove. Prvo, bića i stvari mogu se definirati na tri načina. Ona mogu biti:

1. Nemoguća – odnosno ne mogu postojati ni u jednom mogućem svijetu. Drugim riječima, ni u jednom svijetu koji možemo uopće zamisliti.

2. Zavisna – Mogu postojati u nekim mogućim svjetovima, ali mogu da ne postoje u nekim mogućim svjetovima.

3. Nužna – Postoje u svim mogućim svjetovima, odnosno nije moguće da ne postoje u nekim mogućim svjetovima.

Da slikovito ovo objasnimo, možemo reći da ste Vi mogli postojati, ali niste morali. Vi ste dakle zavisno biće. Međutim, neke stvari, kao što su kockasti krug, oženjeni neženja ili slično, ne mogu postojati ni u jednom mogućem svijetu. Najzad, Bog kao biće koje je najveće zamislivo biće (vidi Anselmovu definiciju), postoji nužno u svim mogućim svjetovima. Obično se apstraktni pojmovi kao što su brojevi ili apsolutne istine takođe smatraju nužnim.

Najveće moguće biće

Izraz najveće moguće biće podrazumijeva najbolje moguće kvalitete.

Na primjer: ljubav, dobro, milosrđe, pamet i sl. Bog ove kvalitete posjeduje maksimalno. Odnosno, najviše moguće je dobar, primjera radi.

Ako u premisama gore zamijenimo riječ “Bog”, sa “najveće moguće biće” (NMB), argument može imati više smisla:

1. Moguće je da NMB postoji.

2. Ako je moguće da NMB postoji, sigurno postoji u nekim mogućim svjetovima.

3. Ako NMB postoji u nekim mogućim svjetovima, postoji u svim mogućim svjetovima.

4. Ako NMB postoji u svim mogućim svjetovima, postoji i u stvarnom svijetu.

5. Stoga, iz premisa 1-4 slijedi da NMB postoji. Naravno, Bog jeste najveće moguće biće, tako da zaključak argumenta nedvosmisleno glasi da postoji Bog.

Facebook: https://www.promisao.com

Social
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook komentari

Comments